Bezárás

Közmeghallgatás 2016.

Címkék: közmeghallgatás IKSZT önkormányzat Hírek, események

Az önkormányzat közmeghallgatást tartott.

 

Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 13-án közmeghallgatást tartott az IKSZT nagytermében.

Farkas Edit polgármester az önkormányzat 2016. évi munkájáról számolt be, melyet az alábbiakban közlünk:

"Köszöntöm a mai közmeghallgatáson megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a jegyző és aljegyző asszonyokat.

Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a közmeghallgatáson elhangzottakról jegyzőkönyv készül.

A közmeghallgatás lehetőséget ad arra, hogy a lakosság közvetlenül is elmondja véleményét az önkormányzat munkájáról, kérdést intézzenek a polgármesterhez, a képviselőkhöz és szó essen minden olyan témáról, amely községünket és lakosságunkat érinti.

A feltett kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell, ha ez nem történik meg, akkor 15 napon belül írásban kell választ adni.

A tisztelt jelenlevőket az Önkormányzat 2016. évi munkájáról tájékoztatom:

A Képviselő-testület 2016. évben, ez idáig 11 ülést tartott, melyeken összesen 136 határozatot hozott és 9 rendeletet alkotott. A közmeghallgatást követően lesz az idei év utolsó ülése. Valamennyi ülésünk határozatképes volt, igazolatlan hiányzás nem volt.

Az önkormányzatban 2 bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság működik.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői összetételében a tavalyi közmeghallgatás óta változás nem történt. 2017 januárjától Dr. Lőcze-Dóra Edina aljegyzőnk szülési szabadságra megy, ezért aljegyzői pályázatot írtunk ki. A pályázók közül Dr. Bakos Stellát választottuk. Januártól ő látja majd el az aljegyzői feladatokat.  

Bemutatom új aljegyzőnket: Dr. Bakos Stellát.

A hétfői, 17 óráig tartó hosszabbított nyitvatartási időt a lakosság számos alkalommal kihasználta. 

A szociális igazgatással kapcsolatos adatok:

A szociális ellátások közül az időskorúak járadéka, az ápolási díj, az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye, az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a közgyógyellátás  a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalában intézhető, ezekben az ügyekben a járási ügysegéd minden hétfőn 9 óra 11 óráig tart fogadóórát a hivatal épületében.

Az önkormányzatnál igényelhető szociális ellátási formák, és ellátásokban részesülők megoszlása az idei évben a következő volt:

Lakhatási települési támogatást 129 család kap, melynek összege családonként változik, a közvetlenül szolgáltatóhoz havonta utalandó összeg 1800 forinttól 8800 forint.

Temetési települési támogatást 14 fő kapott, esetenként 12.000 forint összegben.

Rendkívüli települési támogatást 30 fő kapott átlag 3.000 Ft összegben.

A gyermekétkeztetés alakulása: a 40 óvódásból 5 szülő fizet, 35 gyermek térítésmentesen étkezik. Ingyenes az óvodai étkezés, ha az 1 főre eső jövedelem a családban 95 960 Ft alatt van.

Az iskolások esetében a 122 tanulóból 110 tanuló étkezik, 33 tanuló után fizet a szülő térítési díjat, 77 tanuló pedig térítésmentesen étkezik.

Házi szociális gondozásban 20 fő részesül. Gondozásukat két főállású gondozónő látja el, akiknek munkáltatója a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézménye. A házi segítségnyújtás térítés köteles szolgáltatás, melynek összege óránként 350 forint.

Szociális étkeztetésben jelenleg 38 fő részesül. Egy ebéd térítési díja 660 forint, melyből az étkezést igénylő, a normatíván felüli összeget, adagonként 350 forintot fizet és annak, aki igényli a házhozszállítást + 100 Ft/nap a szállítási díj. Az étel házhoz szállítását a közfoglalkoztatottak végzik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban jelenleg …. fő részesül, szociálisan rászorult személy esetében a térítési díj havonta a nyugdíjuk 2%-ának megfelelő összeg. A szolgáltatást a Dombóvári Egyesített Szociális Intézményen keresztül vesszük igénybe, 2 tiszteletdíjas gondozónő tevékenységével.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 198 gyermek. A kedvezményre való jogosultságot minden évben felülvizsgáljuk. A rendszeres juttatáson felül a szülők évente 2 alkalommal 5800 Ft értékben Erzsébet utalványt kapnak. A törvény a juttatással ingyenes tankönyv ellátást és ingyenes étkeztetést biztosít.

Az idei évben annak a 13 tanulónak, aki nem részesül ingyenes tankönyvellátásban, az önkormányzat megtérítette a kiadást. A tankönyvtámogatásra fordított összeg 149 855 Ft.

A szociális normatív keretből maradt megtakarítás, ez az összeg az önkormányzat karácsonyi ajándékaként kerül kiosztásra:

Így minden 0-18 éves gyermek 10 ezer forint értékű TESCO ajándékutalványt kap, a 70 éven felüliek pedig 4000 Ft értékű élelmiszercsomagot kapnak még az ünnepek előtt, míg a 14 évnél fiatalabbak Mikulás-csomagot kapnak. A többszörös véradók segítségnyújtását az idén ajándékutalvánnyal köszöni meg az önkormányzat.

Önkormányzatunk által nyújtott egyéb támogatások:

2016. évben Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatásban 10 hallgató részesült 10 hónapon keresztül, személyenként havi 5 000 forint összegben. A 2017-os évre a Képviselő-testület 11 hallgató részére személyenként havi 5.000 forint támogatást állapított meg, 10 hónapos időtartamra.

2016. január hónapban 76 család részesült fél köbméter szociális tűzifa juttatásban. Az idei évben 31 m3 fát kapott az önkormányzat, melynek elbírálása még vissza van, és 2017 januárjában kerül kiosztásra, a szociális körülményeket figyelembe véve.

A korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk ez évben is 1.600.000 Ft összeggel támogatta a civil szervezeteket.

A Képviselő-testület nevében is köszönöm a civil szervezetek munkáját, melyet a szervezetek saját területükön a településünkért tesznek. Külön köszönöm a pályázatokban való részvételüket, mellyel településünk fejlődéséhez járulnak hozzá.

Köszönet a Vöröskereszt munkájáért, most már az évi 3 alkalommal sorra kerülő véradásért és a kistérségben legnagyobb számban eladott vöröskeresztes bélyegért

Közmunkáról: 

Önkormányzatunk az idei évben is nagy hangsúlyt fektetett a közfoglalkoztatásra. Fontosnak tartjuk, hogy mindazok, akik dolgozni akarnak, családjuk és maguk megélhetését biztosítani szeretnék, de nem jutnak másutt munkalehetőséghez, azoknak az önkormányzat teremtsen erre lehetőséget. Ennek érdekében az idei évben 5 program indult.

Márciustól folytatódott a Start mezőgazdasági program összesen 33 fő részvételével valamint augusztus 1-jén indult a Savanyító program 5 fő bevonásával, ahol a megtermelt növényekből savanyúságot készítünk.

A programban az eddigiekhez hasonlóan zöldséget és takarmánynövényeket is termesztünk, valamint nyulat és sertést tenyésztünk. A megtermelt zöldségeket a helyi konyhára adjuk el, illetve a helyi piacon értékesítjük.

Az idei évben (október végéig) keletkező árbevételünk zöldségből 2 millió forint, savanyúságból 200 000 Ft volt.

2016-ban 32 db sertést értékesítettünk 2,1 millió forint értékben, jelenleg még van 43 db setésünk. Nyúlból 711 db került értékesítésre 1,2 millió forintért. Jelenlegi nyúlállományunk 465 db.

Április hónapban 9 fő részvételével indult a Belvíz program. A program keretében az idei évben a Széchenyi utcában, valamint az Iskola utca egy részében készült el a csapadékvíz elvezető árkok burkolása, tisztítása.

Május 1-jén indult a Bio program. A program tartalmazza az év során az önkormányzati területeken a fák, bokrok gyérítését, ledarálását. A ledarált ágdarálékkal intézményeinket fűtjük. Megközelítőleg 60 m3 fa és 400 m3 ágdarálék került kitermelésre. A megtakarítás közel 5 millió forint.

Ezen programokon felül indult 5 fő részvételével hosszabb ütemű közfoglalkoztatási program. A programban résztvevők a falu közterületeit tartják rendben.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott egy hűtőkonténer beszerzésére. Az elnyert támogatás 3 255 010 Ft, melyhez 177 546 saját erőt biztosítottunk. A hűtőkonténer a savanyító üzem udvarán került elhelyezésre, melyben az elkészült savanyúságokat az értékesítésig tudjuk megfelelő hőmérsékleten tárolni.

Az idei évben lecseréltük régi kisteherautót. Az új autó modernebb, 7 személyes, hosszabb platóval rendelkezik.

Az autó a Start mezőgazdasági programban értékesített zöldségek bevételéből került megvásárlásra.

A közrend és közbiztonság helyzete:

A bűncselekmények száma a rendőrkapitányság adatai alapján a tavalyi évhez viszonyítva nem romlott. Sajnálatos azonban, hogy köztéri rongálások még mindig előfordulnak, az idén is több kisfát derékba törtek. Az idén történt, hogy a buszmegállót és több kerítést, magánházat festék sprayval befújtak. A köztéri kameráknak köszönhetően, az elkövetőket be tudtuk azonosítani, a rendőrség pénzbírsággal sújtotta őket.

Az önkormányzat gazdálkodása:

Önkormányzatunk takarékos gazdálkodással működőképességét ez évben is megőrizte.

A működőképesség megőrzése céljából az átgondolt kiadások mellett törekednünk kell a bevételeink növelésére. Ennek érdekében az adóhátralékosokkal szemben igyekszünk még szigorúbban és hatékonyabban eljárni. Adómérséklésre vagy adóelengedésre ez évben sem került sor, részletfizetési engedményre igen és a letiltások is folyamatosan történnek.

Döbrököz Község Önkormányzata 2016 évben számos beruházást valósított meg, melyek célja a lakosság igényeinek megfelelő környezet biztosítása, településkép javítása, a közlekedés és közbiztonság fejlesztése.

2016-ban saját költségvetésből megvalósított beruházások összesen: 33 792 000 Ft

 • Külső utcai buszmegállókban 2 db LED-es, napelemes lámpa elhelyezése: 864 000 Ft
 • Temetőbe térfigyelő kamerák elhelyezése, önkormányzat épületébe riasztó szerelése: 785 000 Ft
 • IKSZT-be klímaberendezés szerelése, elektromos hálózat bővítése: 1 561 000 Ft
 • IKSZT felújítása (festés, térkövezés, parkoló világítás, szalagfüggöny): 1 750 000 Ft
 • Kisteherautó vásárlása: 3 000 000 Ft
 • Urnafal készítése a temetőben: 1 492 000 Ft
 • Üdvözlőtábla építése a faluvégeken: 1 076 000 Ft
 • Páhy utcai fásítás (Gömbkőris): 566 000 Ft
 • Utak felújítása (Széchenyi, Apor, Cserénfai): 16 268 000 Ft
 • Lakásvásárlás (Páhy u. 46.): 2 400 000 Ft
 • Elektromos kerékpár vásárlása: 178 000 Ft
 • Vízelvezető árkok burkolásához árokelem vásárlás: 2 238 000 Ft
 • Újtelep utcában járda készítése: 938 000 Ft
 • Páhy-Iskola utcai köz térkövezése: 950 000 Ft

Vis maior támogatásból elkészült beruházások összesen: 43 815 558 Ft

 • Öreghegyi, Kurbasai, és Homokhegyi horhók felújítása: 29 955 129 Ft
 • Útfelújítás (Öreghegy): 13 860 429 Ft

Egyéb pályázatból elkészült beruházások:

 • Hűtőkonténer polcrendszerrel: 3 243 186 Ft

 

Önkormányzatunk egy éves munkájáról az elhangzottak alapján kívántam tájékoztatást adni.

Tisztelt Jelenlévők!

 

Karácsony közeledtével minden jelenlevőnek és kedves családjának a Képviselő-testület nevében áldott, meghitt ünnepeket és egészségben gazdag, békés, boldog új évet kívánok.

Ezúton Mindenkit szeretettel hívok és várok a december 21-én, szerdán 17 órakor kezdődő Falukarácsonyra.  

Köszönöm a figyelmüket.

Kérem, hogy a tájékoztatásommal kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat, véleményüket szíveskedjenek megtenni."

A beszámoló után köszöntötték községünk többszörös véradóit.

15894377_1802033193378960_4450841329652200409_n.jpg15894860_1802032980045648_6529460432704919105_n.jpg15895187_1802032906712322_3641558390785611219_n.jpg15940388_1802033273378952_5822499103668135891_n.jpg15940602_1802033340045612_2496661111537451081_n.jpg15940736_1802032663379013_937348627068927386_n.jpg15965543_1802033110045635_7041490201917333431_n.jpg16003043_1802033406712272_3716589641814884757_n.jpg


Vissza az előző oldalra