Bezárás

Közmeghallgatás 2015.

Címkék: Hírek, események önkormányzat IKSZT

Az önkormányzat Közmeghallgatást tartott

A döbröközi képviselő-testület 2015. december 14-én közmeghallgatást tartott az IKSZT nagytermében.

Az érdeklődők Farkas Edit polgármester beszámolóját hallgathatták meg, melyet az alábbiakban tesszük közzé:

"Köszöntöm a mai közmeghallgatáson megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a jegyző és aljegyző asszonyokat.
Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a közmeghallgatáson elhangzottakról jegyzőkönyv készül.
A közmeghallgatás lehetőséget ad arra, hogy a lakosság közvetlenül is elmondja véleményét az önkormányzat munkájáról, kérdést intézzenek a polgármesterhez, a képviselőkhöz és szó essen minden olyan témáról, amely községünket és lakosságunkat érinti.
A feltett kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell, ha ez nem történik meg, akkor 15 napon belül írásban kell választ adni.

A tisztelt jelenlevőket az Önkormányzat 2015. évi munkájáról fogom tájékoztatni.

A Képviselő-testület 2015. évben, ez idáig 12 ülést tartott, melyeken összesen 115 határozatot hozott és 13 rendeletet alkotott. A közmeghallgatást követően lesz az idei év utolsó ülés. Valamennyi ülésünk határozatképes volt, igazolatlan hiányzás nem volt.

Az önkormányzatban 2 bizottság, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság működik.

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői összetételében a tavalyi közmeghallgatás óta változás nem történt.
Az idén januárban bevezetett hétfői, 17 óráig tartó hosszabbított nyitvatartási időt a lakosság számos alkalommal kihasználta.

A szociális igazgatással kapcsolatos adatok:
A szociális ellátások közül már 2013. évtől az időskorúak járadéka, az ápolási díj, 2015. március 1-jétől pedig az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye, az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a közgyógyellátás átkerült a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalához.

Járási ügysegéd minden hétfőn 8 óra 15-től 11 óráig tart fogadóórát a hivatal épületében. 2015. december 15-től megnyílik a Dombóvári Kormányablak, ahol ezen ügyek minden nap elintézhetőek.

Az önkormányzatnál maradt szociális ellátási formák, és ellátásokban részesülők megoszlása az idei évben a következő volt:

Lakhatási települési támogatást 105 fő kap, melynek összege családonként változik, a közvetlenül szolgáltatóhoz havonta utalandó összeg 1800 forinttól 8100 forint.
Temetési települési támogatást 6 fő kapott, esetenként 12.000 forint összegben.
Rendkívüli települési támogatást10 fő kapott átlag 3.000 Ft összegben.

A gyermekétkeztetés alakulása: a 43 óvódásból 3 szülő fizet, 40 gyermek térítésmentesen étkezik. Ingyenes az óvodai étkezés, ha az 1 főre eső jövedelem a családban 89 405 Ft alatt van.
Az iskolások esetében a 124 tanulóból 116 tanuló étkezik, 35 tanuló után fizet a szülő térítési díjat, 81 tanuló pedig térítésmentesen étkezik.

Házi szociális gondozásban 20 fő részesül. Gondozásukat két főállású gondozónő látja el, akiknek munkáltatója a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás volt, és 2016. január elsejétől a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény fogja ellátni. A házi segítségnyújtás térítés köteles szolgáltatás, melynek összege óránként 350 forint.

Szociális étkeztetésben jelenleg 46 fő részesül. Egy ebéd térítési díja 660 forint, melyből az étkezést igénylő, a normatíván felüli összeget, adagonként 350 forintot fizet. Az étel házhoz szállítását a közfoglalkoztatottak végzik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban jelenleg 5 fő részesül, szociálisan rászorult személy esetében a térítési díj havonta a nyugdíjuk 2%-ának megfelelő összeg. A szolgáltatást a Dombóvári Egyesített Szociális Intézményen keresztül vesszük igénybe, 2 tiszteletdíjas gondozónő tevékenységével.

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 204 gyermek. A kedvezményre való jogosultságot minden évben felülvizsgáljuk. A rendszeres juttatáson felül a szülők évente 2 alkalommal 5 800 Ft értékben Erzsébet utalványt kapnak. A törvény a juttatással ingyenes tankönyv ellátást és ingyenes étkeztetést biztosít.

Az idei évben rendkívüli szociális támogatásban részesült az önkormányzat, melyből a következő támogatásokat tudtuk nyújtani:
Annak a 18 tanulónak, aki nem részesül ingyenes tankönyvellátásban, az önkormányzat megtérítette a kiadást. A tankönyvtámogatásra fordított összeg 187.240 Ft.

Méhnyakrák elleni védőoltást 3 gyermeknek finanszírozta az Önkormányzat (2 védőoltás/gyermek) összege: 107.316 Ft volt.

Élelmiszercsomagot kaptak az egyedülálló 70 éven felüli lakosok.

Önkormányzatunk által nyújtott egyéb támogatások:

2015. évben Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatásban 10 hallgató részesült 10 hónapon keresztül, személyenként havi 5 000 forint összegben. A 2016-os évre a Képviselő-testület 9 hallgató részére személyenként havi 5.000 forint támogatást állapított meg, 10 hónapos időtartamra.

2015. január hónapban 54 család részesült fél köbméter szociális tűzifa juttatásban. Az idei évben 38 m3 fát kapott az önkormányzat, melynek elbírálása még vissza van, és 2016. januárjában kerül kiosztásra.

A korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk ez évben is 1.600.000 Ft-ban összeggel támogatta a civil szervezeteket.
A Képviselő-testület nevében is köszönöm a civil szervezetek munkáját, melyet a szervezetek saját területükön a településünkért tesznek. Külön köszönöm a pályázatokban való részvételüket, mellyel településünk fejlődéséhez járulnak hozzá.
Köszönet a Vöröskereszt munkájáért, most már az évi 3 alkalommal sorra kerülő véradásért és a kistérségben legnagyobb számban eladott vöröskeresztes bélyegért. A közmeghallgatás végén köszöntjük a véradóinkat.

Közmunkáról:
2015-ben is folytatódott a közmunkások értékteremtő foglalkoztatása.
A Start munkaprogramban 45 fő dolgozik, akik a mezőgazdasági munkákban, fakitermelésben, savanyításban vesznek részt.

Idén is többféle zöldséget termesztettek ezeket a saját piacainkon értékesítenek.

Az önkormányzat piacán igen kelendőek a különböző savanyúságok is melyeket a saját savanyító üzemükben készítenek.

Az önkormányzat bio- és megújuló program keretében 5 főt alkalmaz, akik fakitermeléssel foglalkoznak, valamint az ágak aprítását végzik, mellyel két közintézmény (IKSZT, Óvoda) biomassza kazánjait, illetve a kitermelt fával az orvosi rendelő és az önkormányzat hivatalának épületeit fűtik, ezzel is a kiadásokon spórolva.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak végzik az árkok tisztítását, burkolását, és a falu közterületeinek rendben tartását. Ezen kívül több rövid távú, 2-3 hónapos foglalkoztatott is dolgozott, akik szintén a közterületek, temető rendbetételét segítették.

A közrend és közbiztonság helyzete:
A bűncselekmények száma a rendőrkapitányság adatai alapján a tavalyi évhez viszonyítva nem romlott. Sajnálatos azonban, hogy köztéri rongálások még mindig előfordulnak, az idén több újonnan ültetett kisfát derékba törtek, a parkban a padot kidöntötték.
Az idén temetőügyeletet állítottunk fel, éjszakára a nagykapukat bezárjuk, és a temető területén kamerákat helyeztünk el, ami a – visszajelzések alapján- úgy tűnik hasznos volt, mert a lopások száma csökkent, vagy talán meg is szűnt.
A Belügyminisztérium támogatásával felszerelésre került még 3 db kamera, a sportpályán, a benzinkútnál bejövő út, és az Iskola-Tisza utca kereszteződésében.
Néhány lakossági és anyakönyvi adat:
Községünk lakossága 2015. március 30-i adat szerint 1966 fő. A születések száma: 19, a házasságkötés száma: 8 és év végéig még kettő lesz, a halálesetek száma: 29 volt eddig, bízzunk benne, hogy nem lesz több az idén.

Az önkormányzat gazdálkodása:
Önkormányzatunk takarékos gazdálkodással működőképességét ez évben is megőrizte.
A működőképesség megőrzése céljából az átgondolt kiadások mellett törekednünk kell a bevételeink növelésére. Ennek érdekében az adóhátralékosokkal szemben igyekszünk még szigorúbban és hatékonyabban eljárni. Adómérséklésre vagy adóelengedésre ez évben sem került sor, részletfizetési engedményre igen és a letiltások is folyamatosan történnek.
A Képviselő-testület 2016. január 1-jétől új adónem, idegenforgalmi adó bevezetéséről döntött, mely alapján a településen vendégéjszakát töltőknek 300 Ft/fő/éj összeget kell fizetnie. Az adó beszedése és bevallása a szálláshely feladata.
További felvilágosítást és szükséges nyomtatványt az önkormányzatnál kérhetnek.
Döbrököz Község Önkormányzata 2015 évben számos beruházást valósított meg, melyek célja a lakosság igényeinek megfelelő környezet biztosítása, településkép javítása, a közlekedés és közbiztonság fejlesztése.
Nagyobb beruházások:
- Belügyminisztérium támogatásával felszerelésre került 3 db kamera
- Saját forrásból a temetőbe is kerültek kamerák,
- Az Ivóvízminőség-javító program keretében elkészült a 2 db új, 120 méter mély kút. Jelenleg már ez biztosítja a település vízellátását. A beruházás keretében a Munkácsy, Széchenyi, Petőfi utcában új nyersvízvezeték került lefektetésre.
- Az idén két ütemben gömbkőrisfákat ültettünk a Páhy utcában.
- Vis Maior támogatás keretében tavasszal elkészült az Öreghegy utcában, a hegyi játszótér előtti út, valamint a Homokhegy u. 13. és 28. szám között lévő útszakasz teljes felújítása, aszfaltozása. Szintén vis maior keretből helyreállítottuk a tavaly év végén a Bükki horhóban leomlott partfalat. Ezekhez a támogatásokhoz 10% önerőt kellett biztosítani.
- Szeptember hónapban átadásra került az MLSZ támogatásával és Önkormányzati önrészből megépült műfüves sportpálya, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatásból felújított tornacsarnok.
- Az önkormányzat feladatának tűzte ki, hogy minden évben egy teljes utcát, vagy utca szakaszt felújít, leaszfaltoztat. Az idei évben elkészült az Ifjúság utca és a Cserénfai utca hátralévő része.
- A csapadékvíz elvezetés rendezése érdekében elkészült a Külső és az Iskola utcai átereszek átépítése, valamint az Árpád és Széchenyi utcában az árkok burkolása, illetve a Kapos utca 8. számtól 13/2. számig a padkanyesés.
- Két közintézmény előtt (iskola, IKSZT) aszfaltos autóbejárót készítettünk.
- Elindult a Dombóvár-Szavasd-Nagypáltelep-Döbrököz „Puszták Népe” elnevezésű zöldkerékpárút kialakítása, melynek keretében megtörtént a bozótok kivágása, és a környék megtisztítása.
A képviselőtestület további célja a településen minél több beruházás megvalósítása, a falu fejlődésének előmozdítása.

Önkormányzatunk egy éves munkájáról az elhangzottak alapján kívántam tájékoztatást adni.

Karácsony közeledtével minden jelenlevőnek és kedves családjának a Képviselő-testület nevében áldott, meghitt ünnepeket és egészségben gazdag, békés, boldog új évet kívánok.
Ezúton Mindenkit szeretettel hívok és várok a december 20-án, vasárnap délután 3 órakor kezdődő Falukarácsonyra.

Köszönöm a figyelmüket.

Kérem, hogy a tájékoztatásommal kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat, véleményüket szíveskedjenek megtenni."
 

A beszámolóval kapcsolatosan a jelenlévők részéről kérdés, észrevétel nem merült fel, ugyanakkor néhányan észrevételezték a település néhány pontján a vízelvezetés és járda állapotát, valamint javaslatot tettek játszótéri eszközök elhelyezésére. A képviselő-testület részéről Farkas Edit polgármester és Lázár Albert alpolgármester a helyszínen megnyugtató választ adott a felvetett témákra.

A továbbiakban Farkas Edit polgármester és Kajári Gyuláné vöröskeresztes aktivista véradókat tüntetett ki.4

 

2IMG_5688.JPG


Vissza az előző oldalra